010 5362 sayılı kanunun 3. maddesinin uygulaması

Sayı   :B.13.1.BKG.0.10.00.00.SVK.1/5/
Konu : 5362 Sayılı Kanunun Geçici
             3 üncü maddesinin uygulanması


GENELGE
2005 / …


 Bilindiği üzere, 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5362  sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun; “Üyelik Şartları” başlıklı 7 nci maddesi;
 “MADDE 7- Oda üyeliği için  aşağıdaki  şartlar aranır;
 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde  bulunmakla  beraber Türkiye’ de sanat ve ticaret yapıyor olmak,
 b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 c) Vergi mükellefi olmak ya da  vergiden muaf olmak,
 d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak”
  Geçici  3 üncü maddenin birinci fıkrası;
 “ 15/08/2005 tarihine kadar, mevcut esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı üyelerin  üyelik  nitelikleri bu Kanunun 7 nci maddesinde  belirtilen şartlara uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından güncelleştirilir.”
 Aynı maddenin 4 üncü fıkrası “ Oda üyeliğine istinaden Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu üyesi olan, ancak bu Kanunun  yürürlüğe girmesiyle üyelik şartlarını taşımadıkları  için oda üyelikleri sona erenlerin bu Kuruma  olan  üyelikleri,  yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla devam eder.”
 Amir hükmünü taşımakta olup, 4 üncü fıkranın madde gerekçesinde de; “ Yasaya  uyum sağlamadıkları  için oda üyelikleri sona  erenlerden oda üyelikleri sebebiyle  Bağ-Kur üyesi  olanların oda üyeliklerinin düşmesi sonucu mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor” ifadesi yer almaktadır.
 Görüleceği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ile de oda üyelikleri bu şekilde sona erenlerin sigortalılıklarının Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla devam ettirilmesi öngörülmekte olup bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili  olarak Genel Müdürlüğümüz  bünyesinde  yapılan çalışmalar  sonucu Yönetim Kurulumuzun 14/07/2005 tarihli ve 2005/396 sayılı kararı doğrultusunda  İl Müdürlüklerimizce uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
1) 5362  sayılı   Esnaf   ve Sanatkarlar  Meslek Kuruluşları Kanununun geçici 
3 üncü maddesi gereğince oda yönetim kurullarınca; 21/06/2005-15/08/2005 tarihleri arasında yapılan güncelleştirme çalışmaları sonucu aynı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için  oda  üyelikleri bu   tarihler arasındaki her hangi bir tarihte sona erenlerin bu durumlarını İl Müdürlüklerimize müracaat ederek temin edecekleri sigortalılık belgesini vergi dairesinden, esnaf ve sanatkarlar sicilinden, bağlı oldukları esnaf ve sanatkarlar odalarından tanzim ve tasdik ettirip İl Müdürlüklerimize ibraz etmeleri ve bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereği kanuni yükümlülüklerini (eski ve bundan sonraki ödemesi gereken prim borçlarını, adres değişiklikleri vs gibi) yerine  getirerek sigortalılıklarının devam ettirilmesi beyanında (EK-1) bulundukları takdirde; sigortalıdan alınan beyan ve sigortalılık belgeleri öncelikle “Gevr” komutu ile kod kısmına 111 yazılarak genel evraktan kayda alınacak ve sigortalama birimine sevk edilecektir.
 Daha sonra “SİEV” komutunun 4 no’lu seçeneğinden iç evrak sevki yapılırken evrak  tarihi yerine sigortalının oda kaydının sona erdirildiği tarih-havale edilen yere; 489 (Geçici 3 ncü madenini 4 ncü fıkrası hükmü gereği sigortalılığın sürdürülmesi) yazılarak işlem tamamlanacaktır.
 5 no’lu seçenekte ise Giden İşlem Koduna; 443 (Dosyaya konuldu) yazılarak kapatılacaktır.
 Ayrıca “BİLD” komutundan “U” seçeneği kodlanarak bildirge üzerinden ”MESLEK “ÜNVANI BÖLÜMÜ”  “E” Esnaf olarak değiştirilerek Kurumumuz sigortalılıklarının devamı sağlanacak ve örneği ekte gönderilen (EK-2) tebligat çekilerek  sigortalılarımız bilgilendirilecektir.
 Yapılan bu işlemler “KOMT” komutundan izle seçeneği ile izlenebilecektir.
 Yukarıda belirtilen esaslara göre Kurumumuz sigortalılıkları devam ettirilen sigortalılarımızın prim borçlarının tahsiline, 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen hükümlere göre devam edilecektir.
 5362 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü doğrultusunda, Kurumumuz sigortalılıkları devam ettirilirken 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin  sigortalı sayılanlar başlıklı (I) numaralı bendinin a, b,c, d,e,f,g alt bentlerinde belirtilen şartları taşıdıklarını İl Müdürlüklerimize belgelemeleri halinde, devam eden sigortalılıkları “TİLA” komutunda (01) verilerek terk işlemi yapılacak ve bağımsız çalışmalarının başladığı tarih itibariyle (06) yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır. BİLD komutundan “U” seçeneği kodlanarak yeniden sigortalılığın başladığı tarih itibariyle “MESLEK ÜNVANI” Bölümündeki E (Esnaf) kodu iptal edilecek olup, iptal işleminin Komt komutundan “İZLE” seçeneğiyle kontrol ve denetleme işlemleri yapılabilecektir.
 Ayrıca yukarıdaki esaslar dahilinde Kurumumuz sigortalılıkları devam ederken terk talebinde (EK-3) bulunan sigortalı taleplerinin Kurum kayıtlarına girdiği tarih itibariyle sigortalılıklarına (01) son verilecek, ve sigortalı (EK-4) bilgilendirilecektir.
 Yukarıda belirtilen esaslara göre kurumumuz sigortalılıkları devam ettirilen sigortalılarımızın sağlık karnesi ve askerlik borçlanma taleplerinin karşılanmasında mevcut uygulama aynen devam ettirilecektir.
2) 5362 sayılı  Kanunun  Geçici   3 üncü    maddesi   gereği oda yönetim
kurullarınca; 21/06/2005-15/08/2005 tarihleri arasında yapılan güncelleştirme çalışmaları sonucunda aynı Kanunun 7 inci maddesinde    belirtilen   şartları  taşımadıkları   için  oda üyelikleri bu tarihler arasındaki herhangi bir tarihte sona erenlerin bu durumlarının İl Müdürlüklerimize müracaat ederek temin edecekleri sigortalılık belgesini birinci maddede belirtilen kurumlardan tanzim ve tasdik ettirip İl Müdürlüklerimize ibraz edip, bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereği Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini, bu nedenle de primlerini ödemeyeceğini beyan eden sigortalılarımızdan beyan (EK-5) alınarak aynı gün kayıtlara intikal ettirilecek ve TİLA komutunda (01) terk işlemi yapılacak ve ilgiliye örneği (EK-6 ) gönderilen tebligatla bilgi verilecektir.
3) Gerek yukarıda 1 inci maddede    açıklandığı  üzere, 5362 sayılı Kanunun
Geçici 3. maddesinin 4 üncü fıkrası gereği Kanuni yükümlülüklerini yerine getirerek Kurumumuz sigortalılıklarını devam ettirip, bilahare sigortalılıklarını sona erdirenlerden, gerekse yukarıdaki 2 nci maddede belirtilenlerden Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini  bu nedenle de primlerini ödemeyeceğini beyan ederek Kurumumuz sigortalılıkları sona erenlerin, bilahare İl Müdürlüklerimize müracaat ederek 1479  sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulundukları takdirde (standart form NO: 10.031) mecburi sigortalılık döneminden gelen  prim ve ceza borçları toplamı ödettirildikten sonra “TİLA” komutunda (05) kodu verilmek suretiyle isteğe bağlı sigortalılıkları sağlık priminden muaf olmak suretiyle başlatılacak ve örneği (EK-7) gönderilen  tebligatla sigortalılar bilgilendirilecektir.
4) Yukarıdaki maddede belirtilen esaslar dahilinde Kurumumuz sigortalılıkları
devam ederken 506 sayılı Kanuna göre hizmet akdine dayalı olarak çalışmaya başladıkları İl Müdürlüklerimizce veya sigortalının ibraz edeceği belgelerle tespit edilenlerin sigortalılıkları çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce “TİLA” komutunda (01) verilerek sona erdirilecektir. S.S.K’ya tabi çalışmalarının sona ermesi halinde tekrar İl Müdürlüklerimize müracaat etmeleri halinde de  yukarıdaki 3 üncü maddede belirtildiği  üzere istedikleri takdirde standart form NO: 10.031 mecburi sigortalılık döneminden gelen prim ve ceza borçları toplamı ödettirildikten sonra 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre isteğe bağlı sigortalılıkları başlatılacak ve örneği (EK-7) gönderilen tebligatla sigortalılar bilgilendirilecektir.
5) Beş yıl ve daha fazla süre Kurumumuza hiç prim ödemesi bulunmayan,
5362 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi gereği oda yönetim kurullarınca 21/06/2005-15/08/2005 tarihleri arasında yapılan güncelleştirme çalışmaları sonucu, aynı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için oda üyelikleri bu tarihler arasındaki herhangi bir tarihte sona erdiği halde 15/08/2005 tarihinden sonra da prim ödemesinde bulunmayan ve Kurumumuza uğramayan, dolayısıyla prim ödememe yanında durumundaki değişiklikleri de bildirmeyenler hakkında esnaf ve sanatkarlar odalarından güncelleştirme çalışmaları sonucu oluşacak bilgiler alınıp İl Müdürlüklerimizce vergi daireleri, nüfus idareleri nezdinde yapılacak çalışmalar yanında basın ve yayın organları vasıtasıyla yapılacak çalışmalar sonucunda da ulaşılamadığı takdirde 1479 sayılı Kanunun EK- 19 uncu maddesi gereği sigortalılıklarının askıya alınması ve bilahare  de Genel Müdürlüğümüzden verilecek talimatlar doğrultusunda sigortalılıklarının sona erdirilmesi sağlanacaktır.
6) 22/03/1985 - 04/10/2000   tarihleri   arasında     gerçek   ve   götürü  usulde
vergi mükellefiyeti veya Esnaf ve Sanatkar Sicil kaydı bulunmayan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelik kayıt tarihlerine göre Kurumumuza kayıt ve tescili yapılan sigortalılarımızın;  21/06/2005-15/08/2005 tarihleri arasında yapılan güncelleştirme çalışmaları sonucu, aynı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için oda üyelikleri bu tarihler arasındaki her hangi bir tarihte sona erenlerin Kurumumuz sigortalılıkları hakkında oda üyeliklerinin sona erdirildiği tarihten sonra da 5362 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü doğrultusunda beyanda bulunmaları halinde yukarıdaki 1 inci ile 5 inci maddelerde belirtilen esaslar dahilinde işlem yapılması, ancak gerek İl Müdürlüklerimizin esnaf ve sanatkarlar odalarında mahallinde yapılan tespit işlemleri  gerekse Teftiş Kurulu Başkanlığımızın görevlendirdiği müfettişler tarafından sürdürülen teftiş ,  inceleme, soruşturma ve mahkeme kararları sonucu Esnaf ve Sanatkar Odaları yöneticileri aracılığıyla usulsüz ve geriye dönük hizmet kazanma amacıyla sahte üye kaydı tesis ettirildiğinin tespiti halinde hiçbir surette bu üye kayıtlarına itibar edilmemesi ve başlatılan sigortalılıkların iptali gerekmektedir.
7) 15/08/2005   tarihinden    sonra     İl    Müdürlüklerimize   intikal   eden
sigortalılık belgelerinde vergi mükellefiyeti veya vergi muafiyeti olmadığı halde esnaf ve sanatkarlar odası ve sicil kaydının devam ettiği tespit edildiğinde bu tarihten sonra devam gözüken oda ve sicil kayıtlarına itibar edilmeyecek,


a) 1   inci   maddeye     göre    beyanda    bulunarak   sigortalılıklarını devam
ettirmek isteyenlerin bu maddede belirtilen esaslara göre Kurumumuz sigortalılıkları devam ettirilecek,
 b) 2 nci maddeye göre beyanda bulunarak sigortalılıklarının devam ettirilmesini istemeyenlerinde bu maddede belirtilen esaslara göre Kurumumuz sigortalılıkları 15/08/2005 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.
8) 01/10/1972-20/04/1982   tarihleri arasında esnaf ve sanatkarlar odaları
kayıtları ile 22/03/1985-04/10/2000 tarihleri arasında esnaf ve sanatkarlar odası veya esnaf ve sanatkarlar sicili kayıtlarına göre Kurumumuza kayıt ve tescilleri yapılan, sigortalılarımızın oda yönetimlerince güncelleştirme çalışmaları sonucunda üyeliklerinin sona erdiği tarihe kadar oda ve sicil kayıtlarına itibar edileceğinden bu kayıtlardaki farklılıklar, usulsüzlükler tespit edildiğinde Genel Müdürlüğümüzün 17/02/2004 tarih ve 16468 sayılı 2004/2 numaralı Genelgesi doğrultusunda titizlikle işlemler sonuçlandırılacak olup, esnaf ve sanatkarlar odalarının yukarıda belirtilen dönemlerdeki bilgi ve belgelerinin titizlikle muhafaza edilmesi konusunda da uyarılmaları gerekmektedir.

 Uygulama ile ilgili esaslar yukarıda detaylı olarak açıklanmıştır.

 Bilgilerinizi ve uygulamanın yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda yürütülmesini  önemle rica ederim.

 

Saner GÜNGÖR
        Genel Müdür Yardımcısı
  Genel Müdür V.

 

 


EK .: 7

 

 

 

 

 

 

 


EK:1


ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ
DEVAM ETTİRİLMESİ HAKKINDA
BEYAN BELGESİ

 

 


  Kurumunuzun …………………. Bağ-Numaralı zorunlu  sigortalısıyım. 21.06.2005 tarihli ve  25852 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 7 nci  maddesinde  hükme  bağlanan  şartları taşımadığım ve  anılan kanunla  tanınan  süre içerisinde istenen şartları yerine getirmediğinden oda  üyeliğim/sicil kaydım sona erdirilmiştir.

  5362 sayılı  Kanunun geçici  3 üncü  maddesinin  dördüncü fıkrasında  yer alan  hükümden  yararlanmak ve  zorunlu Bağ-Kur sigortalılığımı  devam ettirmek istiyorum.

  Söz konusu geçici 3 üncü  maddenin  dördüncü fıkrası  gereğince   başta prim ödeme  yükümlülüğüm  olmak üzere Bağ-Kur’a karşı   tüm yükümlülüklerimi düzenli  olarak  yerine getireceğimi,  birikmiş prim ve prime ilişkin  tüm borçlarımı ödeyeceğimi, başka bir sosyal  güvenlik kanunu kapsamına  girdiğimde veya sigortalılık durumunda ya da adresimde  bir değişiklik olduğunda hemen  Kurumunuza bilgi  vereceğimi, yükümlülüklerimi yerine getiremez duruma düştüğümde Kurumunuza yazılı olarak başvurarak zorunlu  sigortalığımın  sona erdirilmesini talep edeceğimi, yükümlülüklerimi yerine  getirmediğim takdirde  Kurumca  sigortalılığımın  sona erdirilebileceğinin  bana bildirildiğini  beyan ve kabul ederim. …../…./2005

 

 

           Adı  Soyadı
ADRES:

               İmza

 

T.C. Kimlik No:

 

 

EK-2


BAĞ-KUR
……………….. İl MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAYI  : B.13.1.BKG.
KONU: Kurumumuz Sigortalılığı

 


…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

        ……………..


 Kurumumuz …………………… Bağ-numaralı sigortalısı iken, 21/06/2005 tarihinde 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına istinaden Kurumumuz sigortalılığınızın devam ettirilmesi için İl Müdürlüğümüz kayıtlarına intikal ettirdiğiniz …/….../…….. tarih ve ………….. sayılı zorunlu Bağ-Kur sigortalılığımızın devam ettirilmesi hakkındaki beyan belgesine istinaden Kurumumuz sigortalılığınız beyanda bulunduğunuz şartları yerine getirdiğiniz sürece devam ettirilecek olup bu tarih itibariyle……………………….. TL birikmiş prim borcunuz bulunmaktadır. Ayrıca aylık primlerinizide …… basamak üzerinden yatırmanız gerekmektedir.
 Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen borç miktarını ödemenizi rica ederiz.

 

 

      İmza     İmza

 

 

 

 

 

 EK-3

 

 

 


BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
    
       …….………


 Kurumumuz ……………………. Bağ-numaralı sigortalısı iken 5362 sayılı Kanunun Geçici 3 ncü maddesine istinaden oda üyeliğinin sona ermesi nedeniyle aynı maddenin 4 ncü  fıkrası doğrultusunda Kurumunuzda devam eden sigortalılığımın sona erdirilmesini arz ederim.  …../……./……..

 

 

         Adı-Soyadı
              İmza

           

 


ADRES:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
   
   …………..


T.C.Kimlik  No: ……………………

 

 

 


EK-4

 

BAĞ-KUR
.........................İL MÜDÜRLÜĞÜ
           

 

Sayı  : B.13.1.BKG.
Konu : Sigortalılığın sona ermesi

 


..................................................
.................................................
.................................................
  ..........................

 


 Kurumumuz .................................... Bağ-numaralı sigortalısı iken 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre devam eden Kurumumuz sigortalılığınız İl Müdürlüğümüz kayıtlarına intikal ettirdiğiniz ...../....../............... tarih ve ........................... sayılı dilekçenize istinaden bu tarih itibariyle sona erdirilmiş olup, terk tarihi itibariyle ......................................... TL prim ve ceza borcunuz bulunmaktadır.
 Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen borç miktarını ödemenizi rica ederiz.

 


      İmza         İmza

 

 

 

 

 

 

EK:5

 

 

ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ
SONA ERDİRİLMESİ HAKKINDA
BEYAN BELGESİ

 

 


  Kurumunuzun …………………. Bağ-Numaralı zorunlu  sigortalısıyım. 21.06.2005 tarihli ve  25852 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 7 nci  maddesinde  hükme  bağlanan  şartları taşımadığım ve  anılan kanunla  tanınan  süre içerisinde istenen şartları yerine getirmediğinden oda  üyeliğim/sicil kaydım sona erdirilmiştir.

  5362 sayılı  Kanunun geçici  3 üncü  maddesinin  dördüncü fıkrasında  yer alan  hükümden  yararlanmak istemiyorum ve  zorunlu Bağ-Kur sigortalılığımın oda  kaydımın   sona eriş tarihi itibariyle sona erdirilmesini talep ediyorum. …../…./2005

  

 

 

           Adı  Soyadı
ADRES:

               İmza

 

 

T.C. Kimlik No:

 

 

 


EK-6

 

BAĞ-KUR
.........................İL MÜDÜRLÜĞÜ
                   

 

Sayı  : B.13.1.BKG.
Konu : Kurumumuz sigortalılığının
              sona ermesi

 

..................................................
.................................................
.................................................
  ..........................

 


 Kurumumuz .................................... Bağ-numaralı sigortalısı iken, 21/06/2005 tarihinde, 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Geçici 3 üncü maddesi gereği bağlı bulunduğunuz esnaf ve sanatkarlar odası yönetim kurulunun 21/06/2005-15/08/2005 tarihleri arasında yapmış oldukları güncelleştirme çalışmaları sonucu aynı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen üyelik şartlarını taşımadığınız için oda üyeliğiniz ....../....../............... tarihinde sona erdirilmiş olup; İl Müdürlüğümüze ibraz ettiğiniz sigortalılık beyan belgesinde; bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmünden yararlanarak yükümlülüklerinizi yerine getirmeyeceğinizi beyan ederek sigortalılığınızın sona erdirilmesi talebinize istinaden Kurumumuz sigortalılığınızın sona erdiği ...../....../.............. tarihi itibariyle sona erdirilmiş olup, terk tarihi itibariyle ................................TL prim ve ceza borcunuz bulunmaktadır.

 Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen borç miktarını ödemenizi rica ederiz.

 


İmza        İmza  

 

 

EK-7

 


BAĞ-KUR
.........................İL MÜDÜRLÜĞÜ
                   

 

Sayı  : B.13.1.BKG.
Konu : İsteğe bağlı sigortalılığınızın
   başlatıldığı
             


..................................................
.................................................
.................................................
  ..........................

 


 Kurumumuz .................................... Bağ-numaralı sigortalısı iken, ....../...../.............. tarih ve .................. sayı ile İl Müdürlüğümüz kayıtlarına intikal eden isteğe bağlı sigortalılığınızın başlatılmasını talep ettiğiniz dilekçenize istinaden 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine istinaden Kurumumuz isteğe bağlı sigortalılığınız ...../...../........... tarihi itibariyle başlatılmış olup, aylık primlerinizi ......... basamaktan ödemeniz gerekmektedir.

 Bilgilerinizi  rica ederiz.

 


İmza    İmza   

 


 

 
Telif Hakkı © 2015 www.sosyalguvenlikdanismanligi.net. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by SerayBilisim.com.