İş Akdi Feshi Tebligatı NOTER

 

 

                                                                    NOTERLİĞİNE,

İHTARNAME

Muhatap
       Adı Soyadı  :    
       Adresi         :

Gönderen
       Adı Soyadı  :    
       Adresi         :


Konu   :      İş yerimizde ……….. tarihinden beri ……………………

          departmanı ……………..………..   bölümünde çalıştırılmakta iken 4857
          sayılı İş  Yasasının 25 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan ahlak ve iyi
          niyet  kurallarına uymayan hallerden ………………………..……….………
 suçu işlediğinizden iş sözleşmeniz 4857 sayılı İş yasasının  25 nci Madde      
 2 nci fıkrasının ….………. bendi uyarınca ve aynı yasanın 26 ncı maddesi
 doğrultusunda ………………..  tarihi itibarıyla feshedilmiştir.

 Yazımızın tebellüğünden itibaren iki gün içerisinde mazeretinizi ve
savunmanızı işverenliğimize bildirmenizi, mazeretinizin makul sebebe
dayandırılması halinde iş sözleşmenizin feshinin iptal edileceği ve işinize
devamınızın sağlanacağı, haklı bir gerekçe belirtmediğiniz  veya yazımıza
cevap vermediğiniz takdirde  iş sözleşmenizin feshinin geçerlilik kazanacağı
ve kesinleşeceğinin bilinmesi  tarafınıza  tebliğ  olunur.  
                                                             
                                                                                           İşveren / İşveren Vekili

 


        Sayın Noter;

  Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba 
        tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ
        şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.
İşveren / İşveren Vekili

 
Telif Hakkı © 2015 www.sosyalguvenlikdanismanligi.net. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by SerayBilisim.com.