A5-Çağrı Üzerine Belirli İş Sözleşmesi

Çağrı üzerine Belirli  İş  Sözleşmesi
İşverenin  
Ünvanı /  Adı Soyadı :
                 
Adresi   :     
                                           
İşyerinin  
Ünvanı   :
               
Adresi   :


İşyeri SSK Sicil No        :    
   
İş Gören’in  
Adı Soyadı  :
  
TC.Kimlik No  :

Sigorta Sicil No     :
                 
Doğum Yeri Ve Yılı :
             
Adresi   :
  
Ev veya cep telefonu :       

İş Sözleşmesinin 
Başlangıç Tarihi :
  
Bitiş Tarihi  :

 Bir taraftan; ………………………………………………… Adresinde   kurulu ……………………………………..

 işletmecisi …………………………………………… İle (ki bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) diğer

 taraftan .........................................................Arasında(ki bundan böyle İŞGÖREN olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda işbu 9 maddeden oluşan İş sözleşmesi iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca okunarak imzalanmıştır.
1- İşbu iş sözleşmesi Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi olup 4857 sayılı İş Yasasının  14. maddesine göre     iş gören, yapmayı üstlendiği iş ile ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme edimini yerine getirmesi amacıyla işverence  çağrılarak  Günde (       ) saat;  Haftada (       ) Saat; Ayda (       ) saat olmak üzere çalıştırılacaktır.
2- İşbu iş sözleşmesi  ....../....../......... tarihinden ......../......./.......... tarihine kadar …… AY süre için akdedilmiştir.İşbu süre sonunda iş sözleşmesi ayrıca bir fesih ihbarına gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
3- Taraflardan biri  iş sözleşmesi süresi bitmeden yasal haklı nedenler dışında işbu hizmet sözleşmesini  sona erdirdiği  taktirde karşı tarafa................................... ......YTL’ sı sözleşme tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4- İş görene çalıştığı Saat/Gün kadar ücret ödenir. İş görenin saat ücreti..................................................
BRÜT/Net  YTL.’sı dır. İş görene  ayrıca hafta tatili ücreti ödenmez.
İş gören  bu ücret mukabilinde ...............................................................................................................
işini yapmakla  mükelleftir.
5- Ücretler ayın biri ila 30 ‘u (31) arasındaki çalışmalar karşılığı aylık olarak tahakkuk ettirilerek en geç müteakip ayın........................gününe kadar ücret bordrosu ile ödenir.İş gören, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir.Bir hafta içerisinde itirazda bulunulmaması halinde bordro mutabakatı kesinleşmiş sayılır.
 
6- Genel şartlar :
a) İş gören, verilen işi  zamanında, noksansız ve gereği gibi  yapmakla mükelleftir.

b) İş gören, işverence tespit edilen mesai saatlerine uymak ve işe zamanında gelmek zorundadır.İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek , İş Sözleşmesinin ihbarsız tazminatsız feshini gerektiren sebeplerdendir.

c) İş gören bu sözleşmeyi imzalamakla; işveren, işveren vekili veya amirlerinin acil durumlarda talep etmesi halinde Ulusal bayram, Genel tatil ve hafta tatili günü veya normal zamanlarda; normal mesaiden önce veya sonra fazla  mesai yapma hususunda peşinen onay vermiş sayılır.

d) İşveren, ücrette indirim yapmaksızın iş gören’ in yaptığı işi  veya unvan’ ını değiştirmekte serbesttir.İş gören kendisine verilen yeni görevde çalışmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. İş gören, işverence gerek görüldüğü takdirde, işverene ait veya ortağı olduğu  başka işyerlerinde de çalışmayı kabul ve taahhüt  eder.

 

Sayfa - 2  -

e) İş gören ; işverene ait İl sınırları içinde veya dışında mevcut bulunan diğer Şube’ lere işverenin önerdiği süre içinde gitmek veya İşyerinin kurulu bulunduğu İl sınırları içerisinde başka bir yere  taşınması zorunda  kaldığında , yeni işyerinde de görevine devam etmek zorundadır. İş gören transfer edilen Şube’ ye veya yeni kurulan yere gitmek istemediği takdirde istifa etmiş sayılır. Kendisine ayrıca bir kıdem tazminatı ödenmez.                          
     
f) Haftalık çalışma süresi en az 20 en çek 45 saattir. İşveren, bu süreyi haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölerek uygular. İşveren isterse , haftalık çalışma süresini günde 11 saati aşmamak üzere (denkleştirmeli çalışma süresi) haftanın diğer günlerine taksim etmekte, günlük işe başlama, dinlenme ve işin sona erme zamanlarını vardiyalarını değiştirmekte kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde serbesttir.
 
g) İş gören , viziteye çıktığı zaman vizite neticesini en geç 48 saat içerisinde İşveren’e ulaştırmakla yükümlüdür. Aksine hareket edenler hakkında İş Yasası hükümleri uygulanır.
 
h) İş gören, işverenin yazılı izni olmadıkça iş saatleri içinde – iş saatleri dışında – ücretli – ücretsiz izin veya yıllık izinli olduğu zamanlarda herhangi bir işte veya işyerinde çalışamaz.İş yeri ile ilgili sırları üçüncü kişilere açıklayamazlar. Aksi takdirde İş Sözleşmesi ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedilir.

i) İş gören, işyerinde uygulanmakta olan ve kendisine imza mukabili verilen personel rehberi kitapçığı  hükümlerini okumuş ve aynen kabul etmiştir. İşyeri veya şirket yönetmelik hükümlerinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi halinde bu değişik hükümler uygulanacak olup, iş gören değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder. İş gören işyerinde uygulanan eğitim programlarına devam etmek zorundadır.İş gören Eğitim çalışmaları esnasında veya eğitimi takip eden 6 ay içinde işten ayrılır yada terk ederse eğitim masrafları için ödenen masrafın payına düşen kısmını işverene ödemek zorundadır. İş gören, işveren veya amirlerinin verecekleri iş emri veya diğer konulardaki emir ve talimatlara aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.Aksine hareket iş sözleşmesinin ihbarsız tazminatsız feshini gerektiren sebeplerdendir.

j) İş gören’ in adres değişikliğini 6 işgünü içinde muhtardan alınan ikametgah senedi ile bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde  işverence, bu İş Sözleşmesinde  yazılı olan adrese yapılacak tebligatın geçerliliğini kabul etmiş sayar ve hiçbir itirazda bulunmayacağını   kabul ve taahhüt eder.

k) İş gören,İşçi sağlığı ve İş güvenliği tedbirlerine riayet etmek zorunda olup, işveren tarafından belirlenen temizlik ve hijyen kurallarına aynen uymayı kabul eder.

l) İş gören, görevi nedeniyle kendisine veya bağlı bulunduğu birime teslim edilen Demirbaş,her türlü mefruşat, elektronik teçhizat  vs. eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden  sorumludur. İş gören işveren tarafından belirlenen kılık-kıyafet kurallarına aynen uymayı, işverenin belirlediği giysileri giymeyi, soyunma dolapları temiz muhafaza etmeyi ve işverence yayınlanacak prosedürlerdeki malzeme dışında malzeme bulundurmamayı  kabul ve taahhüt eder.Aksine hareket iş sözleşmesinin ihbarsız tazminatsız gerektiren sebeplerdendir.

m) İşveren, İş gören tarafından dikkatsizlik veya savsama neticesi meydana gelecek  herhangi bir malzeme hasarı için isterse iş gören’ den belirli bir depozito alma hakkına sahiptir.Alınan bu depozito iş gören’ in İş Sözleşmesi sona erdiğinde işletmeye herhangi bir borcu yok ise kendisine aynen iade edilir.
     Herhangi bir depozito alınmadıysa hasar ; ücretinden malzemenin yeni alış fiyatı üzerinden tazmin    
     edilir.

n) İşverence; iş gören’ in iş müracaat formunda yaptığı beyanların yanlış veya yanıltıcı olduğunun
          tespiti  halinde iş sözleşmesinin  işverence ihbarsız tazminatsız fesih edilmesini peşinen kabul
      eder.İş sözleşmeleri feshinde  4857 yazılı iş Yasasının 25 inci  Maddesi  hükümleri geçerlidir.

7- İşveren , iş gören’ in ; kanunlara , şirket veya işyeri yönetmelik hükümlerine veya amirlerinin emir ve talimatlarına aykırı hareketlerinin tespiti halinde, kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla işçiye personel rehberi kitapçığı’ nda belirtilen hususlar çerçevesinde suçun ağırlığına göre ihtar,  para cezası ( en çok iki yevmiye ) ile ihraç cezalarından birini uygular.  İşverenin ayrıca tazminat talep hakkı saklıdır.

8- İş bu İş sözleşmesinde yer almayan hususların çözümünde 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9- İşbu İş Sözleşmesinden doğacak her türlü davalara bakmaya  İSTANBUL  mahkemeleri yetkilidir.


İŞGÖREN                                                          İŞVEREN (VEYA VEKİLİ)

    

 

 

 
Telif Hakkı © 2015 www.sosyalguvenlikdanismanligi.net. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by SerayBilisim.com.